Рада молодих вчених ІХВС НАН України
  Хім.тех.: наука та виробництво
 
МіністерствоосвітиінаукиУкраїни
Шосткинськийінститут
Сумськогодержавногоуніверситету
Державний науково-дослідний інститутхімічних продуктів 
Науковий центр бойового застосування ракетних військ і артилерії
Сумського державного університету
 
І ВСЕУКРАЇНСЬКАНАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО»
ШОСТКА
7 – 9 листопада 2011 року
 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімічна технологія: наука та виробництво», яка відбудеться 7 - 9 листопада 2011 р. в місті Шостка на базі Шосткинського інституту Сумського державного університету та Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів
 
Напрямки роботи конференції:
*       Спеціальна хімічна технологія та виробництво боєприпасів
*       Утилізація та екологічні проблеми
*       Енергосбереження і альтернативні палива
*       Економіка виробництва та природокористування
*       Моделювання і автоматизація робочих процесів
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
 
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ
Черноус А.Н.,
Суми, Сум ДУ
Астрелін І. М.,
Київ, НТУУ КПІ
Чепков І.Б.
Київ, ЦНДІ ОВТ
Прокопенко В.А.,
Київ, ІБХ ім. Ф.Д.Овчаренка
Ханнолайнен В.Т.,
Київ, ДП КБАО
Свідерський В.А.,
Київ, НТУУ КПІ
Склабинский В.И.
Суми, Сум ДУ
Пляцук Л.Д.,
Суми, Сум ДУ
Чернов Е.Д.,
Шостка, ШКЗ «Імпульс»
Рогачко С.И.,
Одеса, ОГАСА
Коростелев О.П.
Київ, ДП ДККБ «Луч»
Опашко В.Ф.
Макіївка, МГПІ
Богданов А.П.
Донецьк, ВАТ «Точмаш»
Жеманюк П.Д.
Запоріжжя, ВАТ «Мотор-Сич»
Башкир О.В.
Рубіжне, РКХЗ «Зоря»
Шкарлет Н. И.
Ніжин, ДП НВК «Прогресс»
Потапчук Н. В.
Донецьк, ДКЗХІ
Бусяк Ю. М
Харків, КБ ім. О.О. Морозова
Сибилєв М. М
Петровське, ХКО ім. Г.І.Петровського
 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Акуленко В.Л.
директор ШІ СумДУ
Щербань В.В.
директор ДержНДІХП
Науменко І.В.
начальник Наукового центру бойового застосування ракетних військ і артилерії СумДУ
Лукашов В.К.
Шостка, ШІ Сум ДУ
Буллер М.Ф.
Шостка, ШІ Сум ДУ
Мараховська О.Ю.
Шостка, ШІ Сум ДУ
Худолей Г.М.
Шостка, ШІ Сум ДУ
Банишевський В.В.
Шостка, ШІ Сум ДУ
Павленко Ю.Є.
Шостка, ШІ Сум ДУ
Павленко А.А.
Шостка, ШІ Сум ДУ
Ніконов Є.М.
Шостка, ШІ Сум ДУ
Шаров Б.І.
Шостка, ШІ Сум ДУ
Мараховський В.І.
Шостка, ШІ Сум ДУ
 
ОРГКОМІТЕТ
Голова – І.О. Пепеляєв, заступник директора з наукової роботи ШІ СумДУ
Члени: Павленко О.В., Новікова І.Ф., Бойко В.В., Кулінченко Г.В., Тугай Н.О., Проценко О.М., Базиль С.М., Андрусенко О.О., Онда В.І.,
 
ГОЛОВНІ ДАТИ
Останній термін представлення тез та заявок - 20 червня2011 р.
Повідомлення про включення до програми конференції - 30 червня 2011 р.
Останній термін представлення текстів статей та реєстраційних внесків - 20 вересня 2011 р.
Початок реєстрації 7 листопада о 9:00
 
Організаційний внесок
Організаційний внесок учасника при очній формі участі включає:
Ø       друк тез у збірнику конференції;
Ø       участь у всіх засіданнях, семінарах і практичній частині конференції;
Ø       матеріали конференції (збірник, програма, роздавальний матеріал);
Ø       кава-брейки;
Ø       екскурсійну програму;
Ø       сувенірну продукцію.
Організаційний внесок учасника при заочній формі участі включає:  
Ø       друк тез у збірнику конференції;
Ø       збірник конференції;
Ø       пересилання поштою збірника конференції.
 
Оплата організаційного внеску відбувається тільки після одержання підтвердження про прийом тез.
 
Учасники
Очна участь
Заочна участь
Громадяни України
Інші
Громадяни України
Інші
Науковці
150 грн.
$30
80 грн.
$20
Студенти та аспіранти
100 грн.
$15
50 грн.
$10
 
Адреса для спілкування
Україна,  41100, м.Шостка,  вул. Інститутська, 1,
ШІ Сум ДУ, науково-дослідний сектор,
Пепеляєв Іван Олександрович,
Тел./факс: (05449)74204; 
E-mail: shi_nir@sm.ukrtel.net, pavlenko_48@mail.ru
Web-сайт конференції: http:  www.himtec.sumdu.edu.ua
 
Організаційні внески переводити на рахунок
Шосткинський інститут Сум ДУ
Код 24020192
Банк ГУДКУ у Сумській області
МФО 837013
Рахунок 31256272210226
Призначення платежу: *; 25010100; оргвнесок за участь в конференції «Хімічна технологія: наука та виробництво»
 
Проживання учасників конференції планується в санаторії-профілакторії та готелях м. Шостка.
 
Для участі в конференції необхідно представити
в паперовому і електронному вигляді (e-mail): до 20 червня – заявку, тези і експертний висновок в 2-х прим.;
до 20 вересня – копію квитанції або платіжного доручення про перерахування орг. внеску текст статті і експертний висновок в 2-х прим.
 
Заявка на участь у конференції (для кожного з співавторів)
Ім’я та прізвище
Науковий ступінь, вчене звання
Місто, підприємство (установа)
Посада
Адреса
Телефон
E-mail
Форма участі (доповідь, співавторство, участь у обговоренні)
 
Матеріали конференції:
Тези доповідей, прийнятих до виголошення на конференції, будуть опубліковані до початку роботи конференції окремою збіркою.
Статті за матеріалами конференції, які будуть виголошені на конференції та викличуть найбільшу зацікавленість учасників, будуть рекомендовані, залежно від напрямку, до публікації у наступних виданнях, включених до переліку ВАК України:
Журнал «Артилерійсько-стрілецьке озброєння»
Журнал «Наукові вісті НТУУ КПІ»
Журнал «Вісник Сумського державного університету»
 
Вимоги до оформлення матеріалів
1. Тези.Обсяг тез – 1 повна сторінка формату А4, підготовлена на одній з мов конференції на комп'ютері в редакторі Word for Windows.
Розміри полів: верхнє – 2,5 см; нижнє – 2,5 см; ліворуч – 3 см; праворуч – 2,5 см. Шрифт - Times New Roman Cyr, 12 pt, міжрядковий інтервал - одинарний. Рисунки  повинні мати розмір не більш 15×9 см.
Порядок розміщення матеріалу:
§     зліва в верхньому рядку ставиться УДК (11pt);
§     пропустивши рядок, посередині прописними літерами назва доповіді; (напівжирний 12pt);
§     у наступному рядку рядковими літерами ініціали та прізвища співавторів (напівжирний 12pt);
§     у наступному рядку повна назва установи чи підприємства, (12pt);
§     у наступному рядку повна поштова адреса установи чи підприємства, індекс (12pt);
§     у наступному рядку електронна адреса установи;
§     з наступного рядка і з абзацу – основний текст (12pt);
§     формули й рисунки вставляються у текст по центру;
 
Структура ТЕЗ:
 
УДК 543.544;662.6
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ В ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛАХ
О.С. Киселева, М.Ф. Буллер, С.П. Ярманова
Шосткинский институт Сумского государственного университета
41100, г. Шостка, ул. Институтская, 1
shi_nir@sm.ukrtel.net
—— (текст ) ——
—— (список літературних джерел) ——
До тез повинна бути додана заявка на участь у конференції. Українські учасники додають акт експертизи про можливість опублікування тез (2 примірники). Учасники з країн СНД повинні повідомити про можливість відкритої публікації тез.
Тези повинні бути роздруковані і підписані авторами.
 
2. Статті. Стаття повинна містити коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач з обов’язковими посиланнями на літературні джерела; формулювання задачі, що розглядається; характеристику методу розв’язання задачі; отримані результати; висновки; список літературних джерел.
Обсяг статті - 3-7сторінок формату А4, підготовлених на одній з мов конференції.
Українські учасники додають акти експертизи про можливість опублікування статті (2 примірники) та анотації трьома мовами. Учасники з країн СНД повинні повідомити про можливість відкритої публікації статей.
-в кінці статті – прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи кожного автора.
-анотації трьома мовами (українська, російська, англійська) обсягом до 10 рядків, включаючи назву та прізвища авторів.
Статті повинні бути роздруковані і підписані авторами. Матеріали слід друкувати лазерним або струменевим принтером в двох примірниках.
 
 
Культурна програма
Для учасників конференції плануються оглядові екскурсії визначними місцями міста Шостки,  Сумської та Чернігівської областей.
Шостка – місто над Десною, центр одного з наймальовничіших регіонів України – Полісся. Органічне поєднання чудових природних ландшафтів з сучасною урбаністичною цивілізацією створює неповторний колорит.
 
  Сегодня были уже 8 посетителей (66 хитов) здесь!  
 
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=