Рада молодих вчених ІХВС НАН України
  Положення про Раду
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ІХВС НАН України
Академік НАН України, професор
 
__________________ Лебедєв Є.В.
 
«____» ___________ 20___ р.
 
 

П о л о ж е н н я

про Раду молодих вчених

Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

 

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рада молодих вчених (далі – Рада) Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України (далі – Інститут) створена відповідно до Постанови Президії НАН України № 206 від 23.06.1999 „Про перелік заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України” з метою об’єднання наукової молоді Інституту, сприяння молоді у науковій діяльності, реалізації професійних, творчих та інших інтересів молодих вчених.
1.2. Рада молодих вчених Інституту є дорадчим та представницьким органом з питань молодих вчених при дирекції, вченій раді та профкомі Інституту. За рішенням вченої ради Інституту голова Ради молодих вчених може входити до складу вченої ради.
1.3. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативними документами НАН України, Статутом Інституту і даним Положенням.
1.4. Рада має право користуватися матеріально-технічною базою Інституту на рівні інших структурних підрозділів.
 
Стаття 2. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ РАДИ
2.1. Представляє інтереси і здійснює захист прав наукової молоді на вченій раді, у дирекції та профкомі Інституту, висловлює думку наукової молоді за різними аспектами професійної діяльності.
2.2. За дорученням вченої ради Інституту висуває кандидатури на здобуття (присудження) премій, стипендій та грантів для молодих науковців. Обрані кандидатури погоджуються з комісією по роботі з молоддю Інституту і затверджуються вченої радою Інституту.
2.3. Проводить щорічний конкурс наукових досягнень молодих науковців Інституту для підтримки молодих вчених, які зробили значний внесок у наукову діяльність Інституту протягом поточного року.
2.4. За підтримки дирекції Інституту організовує та проводить конференції молодих вчених з високомолекулярних сполук з метою обговорення сучасних досягнень в галузі полімерів та для поширення зв’язків молодих вчених Інституту з науковою молоддю України та світу.
2.5. Організовує лекції, семінари тощо для молодих науковців із залученням вітчизняних та закордонних вчених.
2.6. Інформує молодих вчених про наукові заходи (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми, тощо) та конкурси (на присудження премій, стипендій, грантів тощо для молодих вчених), що проводяться в Інституті та за його межами.
2.7. Здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов'язані з діяльністю Ради.
2.8. Сприяє розв’язанню соціально-побутових умов життя молодих науковців Інституту.
 
Стаття 3. СКЛАД, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ, ПОРЯДОК РОБОТИ РАДИ
3.1. Загальна кількість членів Ради повинна бути не менше 7 осіб, до числа яких входить голова та секретар. Кожен відділ Інституту має право мати свого представника у складі Ради. Всі члени Ради мають рівні права та обов’язки.
3.2. Членами Ради можуть бути молоді співробітники та аспіранти Інституту, яким на момент обрання до складу Ради не виповнилося 35 років. Головою Ради може бути лише молодий науковець, який на момент обрання має ступінь кандидата наук і для якого Інститут є основним місцем роботи.
3.3. Голова Ради обирається на період 5 років з числа молодих науковців на загальних зборах молодих співробітників та аспірантів Інституту (далі – Загальні збори). Персональний склад Ради пропонується кандидатом на обрання головою Ради відповідно до вимог даного Положення з врахуванням пропозицій від відділів Інституту і виноситься на загальне обговорення і голосування.
3.4. Вибори голови Ради молодих вчених вважаються такими, що відбулися, якщо на Загальний зборах присутні більше двох третин молодих співробітників та аспірантів Інституту. Обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів присутніх на Загальних зборах. Процедура обрання Голови Ради визначається на Загальних зборах, що передують виборам.
3.5. Обраний голова та склад Ради затверджується на найближчому засіданні вченої ради Інституту. Дата затвердження нового складу Ради вченою радою Інституту є датою початку повноважень Ради молодих вчених нового скликання.
3.6. Члени Ради молодих вчених зберігають свої повноваження до перевиборів.
3.7. Голова Ради несе відповідальність за діяльність Ради, здійснює загальне керівництво Радою, затверджує прийняті ухвали та рішення. Голова Ради від імені Ради та молодих вчених Інституту зобов’язаний ініціювати розгляд важливих для наукової молоді Інституту питань на Загальних зборах та вченій раді Інституту. За необхідності голова Ради може тимчасово передавати функції керівництва іншому члену Ради. Члени Ради беруть активну участь у роботі Ради і виконанні її завдань. Розподіл внутрішніх обов’язків та повноважень здійснюється виключно членами Ради.
3.8. Рада має право приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше двох третин складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ради, що були присутні на засіданні.
3.9. Засідання Ради проводяться за ініціативою членів Ради, а також за дорученням дирекції та вченої ради Інституту. Рада завчасно інформує наукову молодь Інституту про проведення засідання. Кожен молодий науковець Інституту має право бути присутнім на засіданні Ради.
3.10. Кожен молодий науковець Інституту має право звернутися до Ради з пропозицією або питанням, які стосуються його наукової або професійної діяльності.
3.11. Рада звітує про свою діяльність раз на рік на вченій раді Інституту та на загальних зборах наукової молоді Інституту.
3.12. Вихід, виключення і втрата членства у Раді молодих вчених:
3.12.1. Членство в Раді припиняється при звільненні з Інституту.
3.12.2. Член Ради має право вийти зі складу Ради за власним бажанням. Ухвала про вихід з Ради приймається на її засіданні.
3.12.3. Член Ради який не бере участь у її роботі і не виконує покладені на нього обов’язки може бути виключений зі складу Ради за поданням відділу, який він представляє, а також за ініціативи інших членів Ради. Ухвала про виключення приймається на засіданні Ради.
3.12.4. Членство в Раді припиняється у разі висловлення недовіри до складу Ради на підставі звіту Ради про свою діяльність на щорічних загальних зборах молодих вчених Інституту.
3.13. Загальні збори молодих вчених Інституту скликаються Радою з власної ініціативи, а також за поданням групи молодих вчених Інституту (не менше 25% від загальної кількості молодих вчених Інституту) впродовж двох тижнів для обговорення будь-яких питань, які стосуються наукової та громадської діяльності молодих вчених, Ради та Інституту.
 
Стаття 4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Питання щодо внесення змін до Положення розглядаються на засіданнях Ради, обговорюються та приймаються на загальних зборах молодих вчених Інституту. Прийняті зміни затверджуються вченою радою Інституту.
4.2. Реорганізація або ліквідація Ради молодих вчених Інституту відбувається за рішенням вченої ради Інституту згідно з діючим законодавством, нормативними документами НАН України та Статутом Інституту.
 
Голова комісії по роботі з молоддю
ІХВС НАН України
докт. фіз.-мат. наук
 
 
 
В.В. Клепко
Голова Ради молодих вчених
канд. хім. наук          
 
О.Л. Толстов
 
 
 
Положення затверджено вченою радою ІХВС НАН України
„30” квітня 2009 р.,
протокол засідання вченої ради ІХВС НАНУ №5-а
 
 
Зміни та доповнення
 
прийняті загальними зборами молодих співробітників та аспірантів ІХВС НАН України
„20” січня 2011 р.,
протокол загальних зборів молодих співробітників та аспірантів ІХВС НАНУ №2
 
затверджені вченою радою ІХВС НАН України
„27” січня 2011 р.,
протокол засідання вченої ради ІХВС НАНУ №1

 
  Сегодня были уже 8 посетителей (65 хитов) здесь!  
 
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=